Vánoční sborový dopis 2016

Setkání v Adventu, o Vánocích a dále

České Budějovice

  2. 12.           17:00            zkouška vánoční hry
  9. 12.           17:00            zkouška vánoční hry
11. 12.           18:00            koncert rodiny Meislových
16. 12.           17:00            zkouška vánoční hry
17. 12.                                Generální zkouška vánoční hry, zdobení stromku
18. 12.             9:00            Vánoční hra
24. 12.           12:00            Ať nikdo z nás není sám – štědrovečerní oběd, pro ty, kteří chtějí být spolu
25. 12.           9:00            Hod Boží vánoční – bohoslužby s VP
  1. 1. 2017      9:00            Novoroční bohoslužby s VP
8.-15.1.                               Ekumenický týden modliteb
29. 1.             15:00            Seniorátní seminář pro učitele nedělních škol v J. Hradci – přednáší Z. Šorm
2.-5.3.                                 Postní meditace - seniorátní exercicie

Kaplice

18. 12.       15:00             Vánoční divadlo pro děti a dospělé
25. 12.       9:00             Hod Boží vánoční – bohoslužby s VP
1. 1. 2017    9:00             Novoroční bohoslužby s VP


Evangelium podle Matouše

1  Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 2  "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

3  Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 4  svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.

5  Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: 6  `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´"

7  Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: 8  "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."

9  Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10  Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 11  Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. 12  Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

     Většina lidí má příběhy o Ježíšově narození spojené do jednoho celku. Evangelisté Matouš a Lukáš se ale shodují pouze v tom, že se Ježíš narodil Marii a Josefovi v judském Betlémě. Každý z evangelistů sleduje jinou dějovou linii. U Matouše nenajdeme o jeslích, andělech a pastýřích žádnou zmínku. Ježíšovo narození zde proběhne nenápadně a bez zvláštních úkazů. Narození Ježíše je soukromá, rodinná záležitost. V tomto evangeliu slyšíme jiný vánoční příběh, podle kterého se jako první přišli narozenému Ježíšovi poklonit bohatí a vážení lidé. A navíc pohané. Evangelista chce tímto příběhem ukázat, že Ježíšovým narozením se otevírají dosud zavřené dveře pro všechny národy. Již nebude důležité, kdo je Žid nebo Řek. Ježíš nabízí záchranu všem.

     Tři králové jsou známé postavy. Dokonce se dostali do běžného občanského kalendáře. Původní biblické postavy – mudrci od východu – jsou známi méně. Jak přesně došlo k proměně neudaného počtu mudrců na tři krále, už asi nikdy nikdo nezjistí. Obě dvě verze – biblická i lidová – však uchovávají stejný popis darů, přinesených novorozenému Ježíšovi. Zlato, kadidlo, myrha – vzácné zboží v tehdejším obchodu. A vlastně také v dnešním. Dary nevypovídají pouze o štědrosti cizokrajných hostů. Dary jsou přesně cílené a jako mnoho detailů v Písmu svatém mají také ony mnohem širší význam.   Prvním darem je zlato. Drahý kov. Dodnes jeden z nejcennějších. Vyjadřuje nejen bohatství, ale protože je chemicky velmi stabilní, vyjadřuje také stálost a vytrvalost. Od nepaměti se zlatem vyjadřovala síla státu. Také král vyjadřoval svou zámožnost ve zlatě. Obrovský kus zlata nosívali králové na hlavě všem na očích. Zlato je kov královský. Proto mudrci přinášejí zlato. Chtějí v Ježíšovi uctít narozeného krále. Ježíš je král.

     Druhým darem je kadidlo. Evangelíci s ním do kontaktu přijdou jen výjimečně. Kadidlo hrálo odpradávna významnou roli při bohoslužbách. Dočteme se o něm ve Starém zákoně, hojně se používalo také v pohanských kultech. Kouř vytváří zvláštní atmosféru, vstoupá k nebesům jako lidské modlitby. Kde voní kadidlo, tam je cítit bohoslužba. Proto kadidlo patřilo a patří do kompetence kněží. Mudrci přinášejí kadidlo. Chtějí v Ježíšovi uctít kněze, který vykoná za lidi patřičné úkony před Bohem. Ježíš je kněz.

     Třetím darem je myrha. Tu známe nejméně. Vonná pryskyřice afrického keře se původně používala podobně jako kadidlo. Ale byla velmi vzácná. Byla drahá natolik, že se nevyvažovala zlatem, zlato ji muselo převážit, nikoliv vyvážit.  Přidávala se a přidává jako příměs do cenných olejů. Takových, jaké se ve starověku používaly k pomazání do služby. Proroci bývali znamenáni olejem, jakožto zmocnění Bohem. Mudrci přinášejí kadidlo. Chtějí v Ježíšovi uctít proroka. Ježíš je prorok.

     Mudrci od východu nám svým putováním a svými dary ukazují pravou cestu. Inspirují nás, abychom také my Pánu Bohu dávali to nejcennější, co máme: abychom Bohu dávali své životy, abychom mu důvěřovali, abychom s ním mluvili, abychom mu svěřovali všechno, co prožíváme – nejen věci radostné, ale také věci bolestné. Mudrci od východu nám dodávají odvahu zůstat věrní a předstoupit se svými dary před toho, který nám zjevuje svou lásku z jeslí i z kříže a který řídí celý nás svět. Amen.

Daniel Freitinger


Bratři a sestry, milí přátelé,

Letošní vánoční dopis je tak trochu jiný. Až na malé výjimky ho pro Vás sepsali a sestavili naši konfirmandi ve velmi živé redakční radě. Podívejte se, jak vidí život našeho sboru. Příjemné čtení.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rádi bychom vám představili několik aktivit budějovického sboru, které proběhly v tomto roce.

Předtáborové setkání – Letopisy Narnie: Čarodějův synovec

Víkendové setkání v Kaplici na motivy letopisů Narnie, při kterém jsme mohli zvítězit nad bílou čarodějnicí. Přesvědčili jsme se o síle přátelství a moc jsme si ho užili. Smile

Tábor v Moravči – Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. 

Náš týdenní pobyt uplynul neskutečně rychle kvůli krásnému a nabitému programu. Strávili jsme několik dní ve světě za skříní – v Narnii. Užili jsme si legraci při táborových ohních a hrách. Celou dobu nás provázel příběh Letopisů Narnie – Lev, čarodějnice a skříň. Bylo to moc hezké a snad se nám to i příští rok tak povede.

Potáborové setkání – Asterix, Obelix a kouzelný lektvar

Druhé víkendové setkání opět v Kaplici, kde jsme testovali trpělivost a dobrotivost galské (kaplické) vesnice při shánění přísad do kouzelného lektvaru. Vyzkoušeli jsme, jak dobří jsme kuchaři a bylo to skvělé. Smile

Akce jihočeské mládeže

Každý rok proběhne v rámci naší církve několik akcí a ani letos tomu nebylo jinak. Jihočeský SOM pořádal pět akcí, a to: dvě akce pro konfirmandy (na téma bibličtí hrdinové a modlitba), dvě seniorátní setkání mládeže (na téma: bible a pohádky a volba, kde proběhla volba do nového SOMu) a zimní výlet. Dále se mnoho Jihočechů účastnilo celostátního sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se konal v Třebíči.

I když je v našem seniorátu poměrně málo mládežníků, často setkáváme a společně se zamýšlíme nad důležitými tématy, hrajeme různé hry atd. také právě na těchto akcích. Byli bychom rádi, kdyby i z jiných sborů přijelo tolik lidí jako z Českých Budějovic, proto doufáme, že svou účast zesílí!!! Přijde nám to docela škoda, že se s nimi nemůžeme více setkávat.

Nyní něco o náplni těchto akcí. Jenom namátkou – noční hra po městě, tvorba fotorománu, různé úkoly, kde musíme překonávat stud i strach, zkrátka sami sebe. Program a zaměření těchto akcí jsou různé, jedno je však na všech stejné, setkáváme se zde nejen spolu navzájem, ale také s Bohem.

Jsme rádi, že se takovýchto akcí můžeme účastnit a doufáme, že naše řady nebudou ubývat, ale přibývat (zejména z dalších sborů). Tímto chceme také poděkovat těm, kteří stojí za tvorbou těchto akcí. Gratulujeme ke zvolení členům novému SOMu a doufáme, že bude nejméně tak dobrý jako ten předchozí.

Další aktivity

  • Život sboru jsme mohli ukázat při noci kostelů. Účastníci prožili několik koncertů, seznámili se s evangelickými bohoslužbami a mohli nasát atmosféru našeho společenství.
  • V červnu odjeli členové našeho žesťového souboru Consonare na setkání trubačů do Drážďan. Bohoslužby, kde najednou troubilo více než 25 tisíc pozounistů, trumpetistů a dalších nadšenců pro plechové nástroje, byly nezapomenutelným zážitkem.
  • Před táborem se několik odvážných rodin s malými dětmi rozhodlo vyzkoušet si spaní v teepee a užít si krásy moravečské přírody.
  • Září bylo ve znamení Evangelické neděle. Bratři a sestry z celého seniorátu se mohli setkat na společných bohoslužbách, obdivovat krásy Budějovic, ochutnat výbornou zmrzlinu, poslechnout si, jak je to s humorem v Bibli a spolu s loutkovými souborem Drak n‘ Roses, zajícem a medvědem se podívali, jak to chodí v nebi. Nakonec jsme společně slavili Večeři Páně na sluncem prozářené zahradě.
  • V říjnu nás pozvali němečtí přátelé do Hauzenbergu, kde jsme navštívili funkční grafitový důl a další místní pamětihodnosti.
  • Náš sbor hostil zasedání konventu jihočeského seniorátu. Dosavadní představitele seniorátního výboru, seniorátního kurátora Jana Růžičku a zástupkyni Blanku Novou, doplnil nový náměstek Daniel Freitinger a nový senior David Nečil.
  • Po úchvatném obědě jsme na presbyterní konferenci diskutovali nad tématem autorita v církvi.
  • Smutnou zprávou je, že náš sbor ukončil od nového roku činnost v kazatelské stanici v Českém Krumlově, protože o tamní bohoslužby byl dlouhodobě velmi malý zájem.
  • Naopak nás velmi těší silný a živý zájem o kurz Základy křesťanství, kde se na přednáškách pro výpomocné kazatele stabilně schází kolem 25 účastníků.

Zveme Vás všechny na pravidelná setkání, která se konají v našem sboru. Sborový týdenní „kalendář“ vypadá takto:

Neděle         9h     bohoslužby v Českých Budějovicích a v Kaplici
pondělí      18 h     Anonymní alkoholici
úterý         17.30   biblická hodina
                 18.30   Consonare – žesťový soubor
středa         9.30   biblická hodina v DPS  Staroměstská
                 16 h     Stříbrné lišky – klub pro seniory (2. středa v měsíci)                   
                 17 h     Němčina s Lídou
čtvrtek        9.30    klub pro rodiče s dětmi
                  16 h     náboženství pro děti
pátek         16 h     konfirmační příprava


Děkujeme všem, kteří evangelický sbor podporují, modlí se za něj, přispívají na jeho činnost finančně. Zejména děkujeme všem, kteří dávají to nejcennější – sami sebe – svou aktivitu, svůj čas. Věříme, že skrze naše vztahy se stává konkrétní náš vztah k Bohu. Skrze lásku, odpuštění, pomoc a blízkost mezi námi lidmi se naplňuje to, co se od Pána Boha učíme.