Vánoční sborový dopis 2014

Obsah:

 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Lukášovo evangelium 2,1-7

Císař Augustus. Místodržící Quirinius. Významné postavy světové i domácí politiky. Ti nahoře. Lukáš zmíní ty, které si dodnes můžeme vyhledat v učebnicích dějepisu. Takoví lidé přece píší dějiny. Ovlivňují osudy druhých. Hýbou s nimi tak trochu jako figurkami na šachovnici. Vždyť právě na příkaz mocného Augusta k sčítání lidu míří Marie s Josefem do Betléma.
Tady však najednou vstoupíme do úplně jiného příběhu. Dva malí lidé, kteří nemají žádný vliv. A jedno malé dítě, které se narodilo v Betlémě místo v Nazaretě, a to ještě v obyčejném chlívku. Jakoby se tu střetly dva odlišné světy.
Neprožíváme to někdy podobně? Zklamání z „těch nahoře“. Bezmoc z toho, že se rozhoduje o nás bez nás. Záleží vlastně na tom, co děláme, čemu věříme, co si přejeme?
Když budeme číst Lukášovo evangelium dál, zjistíme s překvapením, že ten velký svět je jenom kulisou pro příběh Ježíše Krista. Ano, zmíní ty strašně důležité lidi a události. Ale jenom proto, aby poukázal na to, že ten nejdůležitější příběh ze všech se odehrál právě v té době. Bůh sám vstoupil do toho světa, který měl daleko k dokonalosti a střetnul se s ním. Vynutil si pozornost pro dobrou zprávu pro všechny lidi, pro evangelium. Ukázal cestu. Vytvořil protipól, druhé centrum moci. Boží království, které začalo prorůstat tímto světem a měnit ho. Začalo prorůstat lidským srdcem a měnit ho.
Snad z toho přijmeme kousek naděje i my. Do všelijaké doby. Odvahu pro střety s tímto světem. S těmi, kteří bohorovně dávají najevo svou převahu. Pro boj s lhostejností, se kterou přijímáme věci kolem sebe jako osudové. Pro zápas s rezignací, že nic nemá cenu. Snad nám to dodá sebevědomí, když o Vánocích znovu prožijeme, že tento jeden vstoupil jednou provždy do našeho světa. A jednou provždy ho proměnil, i když k tomu neměl žádné předpoklady.
Snad můžeme načerpat radost z božího smyslu pro humor, když Hospodin   použije císaře Augusta k tomu, aby se Ježíš narodil v Betlémě. V tom Betlémě, o kterém prorok Micheáš řekl, že z něj vzejde spasitel Izraele. Císař sám tak Ježíše pasoval na krále králů.
To je pro nás znamení boží moci, která prosákne i tam, kde bychom to nejmíň čekali. Objeví se náhle v betlémském chlívku, vytryskne na císařském dvoře, uhasí naše zoufalství a strach, pohne naší odvahou, odplaví ty, kteří sedí na štěstí druhých jako žába na prameni.
Stačí se toho příběhu držet. A on podrží nás. 
D. Nečil

zpět nahoru


 

V roce 2014 jsme prožili ve sboru mnoho zajímavých setkání a různých akcí. Jádrem jsou samozřejmě nedělní bohoslužby, ke kterým jste srdečně zváni. Během týdne se pak schází různé skupiny: Anonymní alkoholici, předškolní děti ve výtvarném kroužku, hráči na trumpety, děti k náboženství, mládež, konfirmandi a občas i Stříbrné lišky. Od letošního roku začal fungovat klub pro maminky, který vede farářka Ludmila Míchalová Mikšíková. Sborové aktivity přesahují i rámec sboru. Bohoslužby i biblické hodiny probíhaly v domovech pro seniory Staroměstská i u Hvízdala, pokračuje biblický kroužek pro děti v MŠ Nerudova. Farář David Nečil spolupracuje s vazební věznicí v Českých Budějovicích při pastoraci vazebně stíhaných a při pravidelných bohoslužbách, které zde byly nově zavedeny. Rádi bychom připomněli, že členové sboru pracují v různých charitativních organizacích, jako je katolická Charita, Ovečka o.p.s, Mezi proudy o.p.s., Koníček o.p.s. a také sociální družstvo Vlna a další.
Během roku jsme připravili dvě víkendová potáborová setkání pro děti, letní tábor v Moravči s názvem Jozue, ten porazil Jericho a pobyt pro rodiče s dětmi v tee-pee. Organizovali jsme každoroční Vítání jara na Černé věži a sederovou večeři s výletem v Kaplici. Tyto akce vytváříme ve spolupráci se spolkem Tudy, který tvoří členové našeho sboru.
V květnu proběhla již potřetí Noc kostelů, která je hojně navštěvovaná lidmi z města. Spolu s bratry a sestrami z Pasova a Lince jsme navštívili Prachatice. V září jsme hostili regionální setkání Anonymních alkoholiků. Na sborovém výletu do Jindřichova Hradce jsme podpořili naši bývalou vikářku a zúčastnili se jejích instalačních bohoslužeb ve Strmilově.
V našem kostele se také konalo několik koncertů – rodiny Meislových, Pěveckého sdružení Musicum Collegium Budvicense, Norbadisches Blechbläserensemble a Ars Iuvenum.
Na závěr bychom chtěli zmínit i účast členů sboru v konventu jihočeského seniorátu, na synodu i v různých celocírkevních grémiích jako je investiční komise nebo hospodářská komise synodu. Zmiňujeme se o tom i proto, že tématem jednání byla z velké části organizace církevních financí. Můžeme už říct, že církev přešla na model samofinancování. Po nějakou dobu bude k jejím příjmům patřit i státní dotace, která však bude klesat a během několika málo let zcela zanikne. Druhým příjmem bude pak tzv. majetkové vyrovnání, resp. výnosy z něj. Tato částka však zdaleka nepokryje náklady na provoz církve jako dosud. Pocítí to i budějovický sbor. Díky Vám, kteří platíte příspěvek na sbor – salár, nebo dáváte dary - a díky příjmům z nemovitostí tento sbor nestrádá a nemusíme prozatím omezovat svou činnost. Zkusme však myslet nejen na budoucnost, ale i na jiné sbory v našem seniorátu či církvi, kde ani velká obětavost nestačí pokrýt všechny náklady. Zkusme přemýšlet o tom, že doporučená výše saláru je 5% z příjmů, biblická míra je pak desátek. Přemýšlejme o církvi jako o celku, kde ti silní mohou pomoci slabším.                          

Vaše staršovstvo

zpět nahoru


 

Vánoce a advent ve sboru

České Budějovice

pátek 5. 12. v 16 h

Stříbrné lišky

sobota 6. 12. v 15 h

adventní setkání - zdobení perníčků a výroba perníkového betléma

neděle 7. 12. v 17 h

koncert: Česká mše vánoční J.J.Ryby. Zpívá Jihočeské pěvecké sdružení a hraje Musicum Collegium Budvicense

neděle 14. 12. v 17 h

koncert: Nové biblické písně

hraje a zpívá rodina Meislových

sobota 20. 12. v 15 h

adventní setkání - zdobení stromku do kostela

neděle 21. 12. v 9 h

Vánoční hra

středa 24. 12. od 12 do 14 hodin

Ať nikdo z nás není sám – štědrovečerní oběd pro každého

čtvrtek 25. 12. v 9 h

Hod boží vánoční - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

čtvrtek 25. 12. v 15 h

bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v DD Dobrá Voda

čtvrtek 1.1. 2015 9 h

Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice

pondělí 15. 12. v 18 h

Koncert Základní umělecké školy

neděle 21. 12. v 15 h

Vánoční divadlo dětí

čtvrtek 25. 12. v 9 h

Hod boží vánoční - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

neděle 4. 1. 2015 v 9 h

Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně a koncert rodiny Meislů

Český Krumlov

čtvrtek 25. 12. v 13:30

Hod boží vánoční - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

zpět nahoru


Pravidelná setkání

NEDĚLE 9 h bohoslužby | PONDĚLÍ  18 h Anonymní alkoholici | 14:30 Hrajeme si s klubíčky - tvoření pro nejmenší | ÚTERÝ 15:30 biblický kroužek v MŠ Nerudova | 17 h Consonare – žesťový soubor | 18 h biblická hodina | STŘEDA 9:30 biblická hodina v DPS  Staroměstská | 19 h mládež | ČTVRTEK 9:30 klub pro maminky s dětmi | 16 h náboženství pro děti | PÁTEK 14 h konfirmační příprava | 16 h Stříbrné lišky – setkání seniorů (1x v měsíci)

zpět nahoru


 

Kontakty

tř. 28 října 28,  370 01  Č. Budějovice Telefon: 739 244 605

E-mail: ceske-budejovice@evangnet.cz web: ceske-budejovice.evangnet.cz

bankovní účet: 100059656 / 5500

zpět nahoru