Neúplná historie evangelické církve v Kaplici

V roce 1946 se přistěhovalo na Kaplicko několik rodin Slováků ze Slovenska a Čechů z Rumunska. Přišli sem, protože dostali do vlastnictví statky po odsunutých Němcích. Bohužel byly většině jejich statky po několika letech znárodněny a proto se někteří vrátili zpět na Slovensko.

Tito přistěhovalci založili (nebo obnovili?) evangelický farní sbor v Kaplici a začali se scházet v pronajaté místnosti. Ke kaplickému sboru patřily i kazatelské stanice Trhové Sviny, Český Krumlov a Velešín. V 50. letech zakoupili za 7.000 Kčs sborovou budovu, ve které jsme se scházeli do roku 2003 (viz článek Budova sboru). V roce 1962 zakoupil pro sbor pan Josef Botko harmonium.

Od roku 1946 do roku 1964 se na místě kaplického faráře vystřídali tito bratři: Šimek, Řehák, Strupl, Růžička, Pechar, Dus. Po odchodu posledního faráře v roce 1964 došlo vlivem totalitního režimu (odvody na vojnu a k PTP, ztráta zaměstnání, nemožnost studovat, ...) ke snížení počtu členů. Ze samostatného sboru se stala kazatelská stanice sboru českobudějovického. Po určitý čas se ještě vyučovalo náboženství, avšak i to ustalo.

Na konci 70. let se bohoslužby v Kaplici konaly už jen jednou za měsíc. Pravidelně se jich účastnilo maximálně 5 evangelíků. K oživení došlo, když se do Kaplice v roce 1979 přistěhovala mladá rodina. Bohoslužby se začaly konat nejprve jednou za čtrnáct dní, poté třikrát za měsíc. Od roku 1993 se zde scházejí evangelíci každou neděli.

Po pádu totalitního systému se otevřely nové možnosti, takže bylo možno mluvit o Ježíši Kristu i veřejně. Do jižních Čech vstoupila skupina misionářů z organizace Operace Mobilizace. Navštěvovali místní školy a působili v Kaplici celý týden. Byli cizinci, což tehdy působilo atraktivně. Vlivem jejich činnosti se rozrostl počet členů. Jedna z misionářek - Chung Nam You z Koreje - se do Kaplice nastěhovala a pokračovala v započatém díle. Setkávala se s novými lidmi a pokoušela se je oslovit. Docházelo k propojení misijní činnosti (jako prvního impulsu) se soustředěným vysvětlováním základů křesťanství. Objevili se první konfirmandi - někteří z řad příchozích, jiní z tradičního prostředí. V roce 1990 se vytvořila skupinka mládeže, která se z původních 5 členů rozrostla na 10.

V listopadu 1998 koupil českobudějovický sbor v Kaplici byt. Na druhé farářské místo byla povolána Ruth Kaštánková (od 1.4.2000 provdaná Brichová). V dubnu 1999 ukončila po 5 letech Chung Nam svoji činnost v Kaplici a odešla do Písku. Na počátku roku 2001 nastoupila Ruth Brichová na mateřskou dovolenou a koncem roku 2002 se odstěhovala.

Od ledna 2003 jsme se scházeli v prostorách sboru Československé církve husitské v Kaplici. Budova v ulici Na Bělidle byla prodána a zároveň byla zakoupena stará stodola. Na jejím místě byl 24.9.2006 slavnostně otevřen nový sborový dům Archa (viz článek Budova sboru).

1.10.2004 nastoupil do Farního sboru v Českých Budějovicích na druhé kazatelské místo bratr jáhen Martin Tomešek. Na toto místo byl zvolen po dobu mateřské dovolené sestry farářky Ruth Brichové, tj. do 30.4.2006. Martin Tomešek, Dis. et Dis. byl zvolen jako kazatel s určením pro Kaplici; mimoto měl působit i v Českých Budějovicích a v českokrumlovské kazatelské stanici. Po vypršení smlouvy staršovstvo usoudilo, že další spolupráce je nežádoucí. O rok později byl druhým farářem budějovického sboru zvolen bratr Daniel Freitinger, nastoupil do služby 1.9.2007. Po dvanácti letech (1.8.2019) se Daniel Freitinger přesouvá do sboru v Domažlicích a od 1.9.2019 se služby kazatele v Kaplici ujímá bratr jáhen Pavel Klimeš.

Za pomoc a spolupráci při sepisování této stručná historie farního sboru a později kazatelské stanice Kaplice děkuji pamětníkům: sestře Anně Hrůzové, sestře Marii Černíkové a bratru Josefu Botkovi.