66. Mají náboženská a autonomní morálka něco společného?

Ježíš učil Zlatému pravidlu,
obecné moudrosti všech národů:
"Jak byste chtěli,
aby lidé jednali s vámi,
tak vy jednejte s nimi."4

Zlaté pravidlo zahrnuje
ÚCTU K DRUHÝM:
Musíme se
vcítit do druhých,
abychom se viděli jejich očima.

Zlaté pravidlo vyžaduje
ÚCTU K SOBĚ SAMÉMU:
Naše přání jsou
měřítkem dobra.
Spoléháme na to,
že jsou oprávněná.

Zlaté pravidlo vyžaduje
ÚCTU K PRAVIDLŮM.
Platí jako obecné měřítko
bez rozdílu
pro všechny lidi.

Podle Pavla vepsal Bůh univerzální pravidla
lidem do srdce.5
Všichni následují hlas svého srdce,
když tyto zákon naplňují.
Bůh je potvrdil na Sinaji
a potom svůj lid k jejich plnění zavázal.
Svědomí o tom svědčí každému člověku.
Zlaté pravidlo je současně
univerzální zřejmé měřítko
a souhrn Zákona a Proroků.6

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu