Velikonoční sborový dopis 2019 - s časy velikonočních bohoslužeb

Bohoslužby o Velikonocích
České Budějovice

Pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 18 h
Neděle – bohoslužby s Večeří Páně v 9 h
Pondělí – Prožít Velikonoce - zážitkové  bohoslužby v 9 h

Kaplice

Čtvrtek – Sederová večeře v 18 h
Pátek – pašijové čtení v 18 h
Neděle – bohoslužby s Večeří Páně v 9 h


    První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim:

   "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."

   Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.

Janovo evangelium 20,1 - 10

 

 O velikonoční neděli jsme u největšího tajemství, se kterým stojí a padá křesťanská víra. Zde se rozcházíme s těmi, pro které je Ježíš jeden z velikánů světové historie. Spolu s námi sledují jeho životní cestu a učení, jeho proces, mučení a nevinnou smrt. S úctou a respektem mohou postát u jeho hrobu. Ale tím to končí. Ještě možná řeknou: „Je mrtev, ale jeho myšlenky žijí dále.“ Ale to je vše. Jistě to není málo, ale věta „není zde, byl vzkříšen“ zůstává nesmyslná. Jenomže na ní závisí všechno. Zprávy o velikonočním tajemství se různí. V každém evangeliu je velikonoční příběh popsán trochu jinak. Možná proto, že jde skutečně o tajemství. Něco, o čem budou učedníci jenom koktat. Nejde to vyjádřit slovy ani obrazem. Jen neuměle a v náznacích evangelisté vyjadřují to, na čem stojí naše víra. Nemáme nezávislého reportéra, nemáme investigativního žurnalistu, který by nám přesně popsal to, co se ve velikonoční noci stalo. Máme jen pár svědků, kteří se setkali se skutečností Kristova vzkříšení. Přes odlišnost svědectví o vzkříšení máme několik podobností. Stalo se tak „první den po sobotě, časně ráno, ještě za tmy“. Ještě je tma, teprve svítá, světlo postupně vítězí nad temnotou. Ke hrobu kráčí jedna žena. Marie Magdalská. Podle Janova svědectví Marie k hrobu ani nedošla. Už zdáli vidí, že tu něco nehraje. „Spatřila, že kámen je od hrobu odvalen“. Tato věta se ve všech zprávách o prvním dni vzkříšení opakuje. Kámen je pryč. Hrob je prázdný. Pochybovače napadne, že to ještě nic neznamená, že mohl někdo přijít a mrtvolu odnést. To si také Marie myslí. Něco se tu stalo, zasáhl někdo třetí. Marie je z toho zmatená. Kdo by nebyl. Je u toho, ale nechápe. Je možné být u prázdného hrobu a nechápat. Běží za učedníky. Ti snad budou vědět více. Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili, říká jim. Na scénu přichází Petr a Jan. Dva nejvěrnější učedníci už za Ježíšova života. A později představitelé dvou velkých směrů v křesťanstvu. Petr – skála, vůdce, ke všemu ochotný, nadšený, mluvčí kruhu učedníků. Později prý biskup v Římě, kde mučednicky zemřel. A Jan – ten, který byl až pod křížem. Ten, kterého Ježíš miloval, a ten, který miloval Ježíše. Později snad skončil v Efezu, dožil se vysokého věku a usmiřoval rozhádanou církev. Petr jako zástupce církve z židů a Jan církve z pohanů. Strhne se zvláštní závod. Kdo bude u hrobu dříve? První vybíhá Petr, byl vždy vpředu, ale předbíhá ho Jan. Přestože Jan doběhne k prázdnému hrobu první, dovnitř jenom nahlédne, uvidí plátna a počká na Petra. Snad se Jan neodvážil vstoupit dovnitř, snad se najednou zarazil, snad dává přednost staršímu. Teprve Petr vkročí dovnitř do hrobu. Vejde a uvidí. Nejenom plátna, ale také šátek, kterým byla ovázána Ježíšova hlava, leží složen na jiném místě. Toto nebyla loupež. Nic není rozházeno, vše je na svém místě, panuje tu pořádek. Tělo nebylo ukradeno. Po Petrovi vstoupil do skalního hrobu Jan – „spatřil vše a uvěřil“. První, o kom čteme, že uvěřil. První křesťan. Ještě se učedníci nesetkali se samotným Vzkříšeným, ještě s ním nevečeřeli, mají jen pár stop, které ukazují k nekonečné naději, přesto čteme „uviděl a uvěřil.“ Nemusíme si myslet, že jsme na tom hůře než Jan. Také nám se dostává dostatek znamení, které svědčí o životě vzkříšeného Ježíše Krista.

farář Daniel Freitinger


 

Farář Daniel Freitinger po 12 letech odchází do Domažlic. Bylo to skvělých 13 let, spousta společných zážitků s „velebným pánem kaplickým“.

 

Chtěli bychom hlavně poděkovat za společně strávený čas a za to všechno, co Daniel do tohoto sboru vložil.

 

Děkujeme všem, kteří evangelický sbor podporujete a těšíme se s Vámi při různých společných akcích, na které Vás zveme.

Vaše staršovstvo

Přehled akcí

Datum

Čas

Kde

Akce

14. 4

18:00

Č. Budějovice

Základy křesťanství, kurs pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – Pavel Zoul - OM

18.4

18:00

Kaplice

Sederová večeře s výletem na Hradiště

Velký pátek

19.4.

18:00

Č. Budějovice

bohoslužby s Večeří Páně

19.4.

18:00

Kaplice

pašijové čtení

Velikonoční neděle

21.4.

9:00

Č.Budějovice

bohoslužby s Večeří Páně

21.4.

9:00

Kaplice

bohoslužby s Večeří Páně

21.4

19:00

Č. Budějovice

Koncert Ensemble unique

22.4.

9:00

Č.Budějovice

Prožít Velikonoce - zážitkové bohoslužby

26.-28.4.

 

Kaplice

Předtáborové setkání

3.-5.5.

 

Strmilov

Konfíci – víkendovka pro konfirmandy

11.5

10:10

Č. Budějovice

Výlet na Dívčí kámen

12.5

9:30

Tábor

Evangelická neděle

25.5

 

Linz

Kirchenmusiktag PaBuLi - Chortreffen

26.5

15:00

Č. Budějovice

Přednáška Zdeňka Vojtíška

Svatodušní neděle

9.6

9:00

Č. Budějovice

Konfirmační a křestní bohoslužby s VP

15.6

9:00

Č. Budějovice

Pečuj doma – podpůrné skupiny

27.7.-3.8.

 

Moraveč

Tábor pro děti

5.8.-8.8.

 

Č. Budějovice

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi